Certificeringsplicht

Certificering drijvende werktuigen
 

Het is lang stil geweest rondom de certificering drijvende werktuigen. Het ministerie infrastructuur en waterstaat (IenW) concludeert nu dat eerder genomen vrijstellingen in de praktijk niet voldoet om de categorie zeer kleine drijvende werktuigen, zoals maai- en schuifboten, van een certificaat te kunnen voorzien.

Lichter pakket van eisen
Het IenW heeft de knelpunten besproken die zijn aangedragen door de Vereniging van Waterbouwers, CUMELA Nederland, de door Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) erkende keuringsinstanties en een aantal fabrikanten waaronder Conver. De uitkomst is een lichter pakket van technische eisen, zodat ook de zeer kleine drijvende werktuigen kunnen worden gecertificeerd.

Vanaf wanneer gaat het in?
Per 1 januari 2021 zouden deze nieuwe wijzingen van kracht gaan, maar het ministerie heeft besloten dat vanwege diverse omstandigheden deze termijn niet haalbaar is.

ILT heeft daarom besloten om drijvende werktuigen die onder bijlage 3.12 van de Binnenvaartregeling vallen alvast vooruitlopend op de wijziging van de Binnenvaartregeling te certificeren aan de hand van de voorgenomen wijzigingen. Dit vanwege het feit dat het nieuw technisch kader nagenoeg compleet is en de aanpassingen in de Binnenvaartregeling aanstaande zijn.

Handhaving
Op dit moment mogen drijvende werktuigen die op de zone 4 wateren varen en onder het toepassingsgebied van bijlage 3.12 van de Binnenvaartregeling vallen zonder certificaat geëxploiteerd worden. Echter, moeten zij wel in bezit zijn van een tijdelijk certificaat of een aanvraag hebben ingediend bij een keuring instantie.

Vanaf 1 juli 2021 verandert deze situatie en bij controle zal er handhavend opgetreden worden als het vaartuig niet voorzien is van een geldig certificaat.

Download certificeringinformatie:

 

Informatieavonden

Op 7 juni en 3 oktober 2019 vonden de informatieavonden over certificering drijvende werktuigen plaats in het Experience Center. Het Nederlands Bureau Keuringen Binnenvaart (NBKB) legde helder de regelgeving uit van de Europese wetten. Daarnaast waren er ook experts aanwezig van een certificeringsinstantie om alle praktische vragen te beantwoorden. Heeft u deze informatieavond gemist en wilt u meer informatie? Geen probleem, hieronder staan de belangrijkste punten die u moet weten.
 
1. Mis de boot niet 
Alle werk- en vaartuigen die vóór en na 2009 in de vaart zijn gebracht moeten voorzien zijn van een z.g. Binnenvaartcertificaat echter, rekening houdende met de verlate publicatie in de Staatscourant, d.d. 08 mei 2018 van de Bijlage 3.12 van de Binnenvaartregeling, waarin de technische eisen voor kleine drijvende werktuigen worden vermeld, en de capaciteit bij de certificerende instanties kan de overgangsregeling voor bestaande werk- en vaartuigen, die op 30 december 2018 eindigt, verlengd worden. De certificaataanvraag moet dan wel vóór 1 november 2018 bij de één van de certificerende instanties ingediend zijn.

Voor werk- en vaartuigen die vóór 2009 in de vaart zijn gebracht kan zodoende ook na 30 december 2018 nog gebruik gemaakt worden van de overgangsregeling ‘geen klaarblijkelijk gevaar’. Voor werk- en vaartuigen die na 2009 in de vaart zijn gebracht geldt de overgangsregeling ‘geen klaarblijkelijk gevaar’ niet, deze moeten (met terugwerkende kracht) voldoen aan de op het moment van ingebruikstelling geldende Binnenvaartwet- en regelgeving, emissie-eisen voor dieselmotoren, enz.

Indien de certificaataanvraag niet vóór 1 november 2018 bij de één van de certificerende instanties is ingediend kan er geen gebruik meer gemaakt worden van de overgangsbepalingen en moeten de werk- en vaartuigen, ongeacht het bouwjaar, voldoen aan de nieuwbouweisen, inclusief emissie-eisen voor dieselmotoren overeenkomstig NRMM Stage V, enz.
 
2. Nieuwe koers binnenvaartcertificaten
Het doel van de nieuwe koers voor de binnenvaartcertificaten is om het certificeringproces zo efficiënt mogelijk te maken voor alle partijen. Wat er verandert onder de nieuwe koers:

  • Er is meer tijd voor het onderzoek om certificaten te verlengen
  • U ontvangt een melding (brief van de ILENT) wanneer het certificaat verloopt
  • U heeft alleen recht op overgangsbepalingen met een geldig certificaat
  • En certificaten moeten doorlopend geldig zijn
  • Meer uitgebreide informatie staat op de website Nieuwe koers binnenvaartcertificaten


3. Certificaatplicht
Per 1 januari 2019 voor:

  • alle drijvende werktuigen ongeacht de lengte
  • alle pleziervaartuigen van 20 meter of langer, of van 100 m3 of meer (lengte x breedte x diepgang)


Download certificeringinformatie
Natuurlijk is er veel meer informatie beschikbaar over de certificeringsplicht. De belangrijkste documenten hebben we hier op een rijtje gezet. Ook delen wij graag de presentatie die door dhr. Henk Arntz (directeur NBKB) is gegeven tijdens de eerste informatieavond.


CUMELA Nederland
CUMELA Nederland heeft samen met de keuringsinstanties een checklist voor bedrijven beschikbaar gesteld. Wie deze checklist vooraf afwerkt, kan rekenen op een efficiëntere en daardoor voordeligere keuring. Deze checklist en andere artikelen van CUMELA Nederland zijn hieronder te downloaden.

Benieuwd naar de mogelijkheden?